Комунальний заклад "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів №16 Харківської міської ради Харківської області ім. В.Г. Сергєєва"

 Робота з обдарованими дітьми

  СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

КЗ "ХСШ №16"

 
     Сучасний етап розвитку суспільства вимагає від школи підготовки дитини, органічно адаптованої до життя в світі багатоманітних зв’язків, обумовлює зміну та глобальне концептуальне бачення всіх складових закладу для створення позитивного іміджу спеціалізованої загальноосвітньої школи. Тому в 2003 році для забезпечення потреб суспільства в талановитій, обдарованій молоді   адміністрацією та педагогічним колективом  спеціалізованої загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови була розроблена програма «Система роботи з обдарованими дітьми». 2003-2004 навчальний рік – початок реалізації програми.        
 
 Програма „Система роботи з обдарованою молоддю” визначає мету, основні засади формування творчої особистості, головні завдання, принципи реалізації програми, актуальність та систему роботи з обдарованою дитиною.
Програма   складена на підставі аналізу відповідних нормативних документів, що реалізують роботу з обдарованими учнями.

 

 

Мета програми „Система роботи з обдарованою молоддю”:

 •  створення освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості шляхом здійснення переходу до нової педагогічної установки від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку, самоактуалізації всіх учасників освітнього процесу в школі;
 •  задоволення потреб суспільства у творчих, діяльних, обдарованих учнях ;
 •  реалізація технологічного пошуку, відбору та творчого розвитку обдарованих дітей в процесі запровадження нетрадиційних форм і методів навчання.

Девіз:Самий сильний той, хто має силу керувати самим собоюОсновні засади формування творчої особистості.Завдання програми філософські, методологічні, психологічні засади становлення школи для розвитку творчої обдарованості формуються на основі такої ієрархії понять:

 •  задатки – спадкові анатомо-фізіологічні особливості, які є основою для розвитку на їх ґрунті здібностей;
 •  здібності – індивідуальні особливості, що дозволяють за сприятливих умов більш успішно оволодіти тією чи іншою діяльністю , розв’язати певні завдання;
 •  обдарованість – специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, яке дозволяє виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного “середнього рівня”;
 •  творча обдарованість – індивідуальний творчий, мотиваційний і соціальний потенціал, що дозволяє отримати високі результати в одній (або більше) із таких сфер: інтелект, творчість, соціальна компетентність, художні, психологічні та біологічні можливості;
 •  талант – система якостей, особливостей, яка дозволяє особистості досягати видатних успіхів в оригінальному здійсненні творчої діяльності.
Головні завдання.

ЗАГАЛЬНІ

 1.  Виховання морально і фізично здорового покоління.
 2.  Створення умов для здобуття освіти понад державний мінімум.
 3.  Здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, збагачення на її основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави.
 4.  Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватись, формування громадської позиції, національної свідомості, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.
 5.  Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов з метою оволодіння практичними вміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності відповідним рівнем професійної орієнтації.
 6.  Поглиблене вивчення іноземних мов, економічних наук.
 7.  Створення  сприятливих умов для гуманізації освіти.
 8.  Становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння майбутньою професією.
 9.  Виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.
 10.  Розробка сучасних науково-методичних концепцій, форм, видів діяльності, матеріалів для використання їх у навчально-методичної роботі.
 11.  Ефективні впровадження інноваційних технологій навчання:
 •  технологія творчості (ТРВ3);
 •  технологія критичного мислення (м/о вчителів філологів, істориків та географів );
 •  комунікативна технологія ( м/о вчителів іноземної мови);
 •  проектна технологія(м/о вчителів фізики, математики, хімії).

      12. Створення дієвої моніторингової системи оцінки навчальних досягнень учнів.

 

Спеціальні

 1.  Виховувати позитивне ставлення до вивчення іноземних мов через створення реальних можливостей для духовного розвитку та емоційного самовираження, через почуття власного успіху, морального комфорту.
 2.  Забезпечувати постійне стимулювання інтелекту, розвиток мисленнєвих процесів: аналізу, умовиводів, осмислення, що підвищить рівень вивчення іноземних мов та інших предметів, поліпшить комунікативну спроможність та культуру спілкування учнів.
 3.  Навчити методам та прийомам самостійного вивчення іноземної мови, сформувати достатню основу для набуття навичок, знань і світогляду, які необхідні для досягнення незалежності в організації навчання, роботи і відпочинку.
 4.  Розвивати розуміння структури мови і сприяти її засвоєнню і використанню в типових комунікативних контекстах і основних видах мовленнєвої діяльності ( компонентах спілкування): слухання, говоріння, читання, письмо. Зміст вивчення іноземних мов у практичному плані – оволодіння чотирма компонентами спілкування в межах комунікативних цілей.
 5.  Розвиток підприємницьких якостей у молоді; вмінь приймати рішення, пристосовуватись до гнучких умов ринку праці.
 6.  Розвиток економіко-правової культури.
 7.  Розвиток комунікативних навичок, необхідних для придбання ділових відносин.

Ідеї на які спирається педколектив при реалізації визначених завдань   які визначають гуманістичну філософію освіти:

 •  ідея індивідуально орієнтованого навчання К. Роджерса;
 •  ідея гуманізації освіти В.Сухомлинського;
 •  ідея само актуалізації особистості Маслоу;
 •  ідея глобальної політ культурної освіти;
 •  ідея безпреривної освіти упродовж усього життя;
 •  ідея профільної диференціації;
 •  ідея здорового способу життя;
 •  ідея співтворчості учасників освітнього процесу;
 •  ідея “школи життя” Ш. Амонашвілі;
 •  ідея діалогу культур, що походить від Сократа;
 •  ідея “філософії серця” (Г.С.Сковорода, П.Д.Юркевич, М.В.Гоголь )

 

Принципи реалізації програми.

 1.  Єдність - передбачає  спільність мети і завдань кожного з ступенів, наступність і взаємозв’язок між ними, надання усім дітям однакових стартових умов здобуття загальної середньої освіти незалежно від типу навчального закладу, соціального становища батьків. Школа функціонує як українська національна школа і є невід’ємною  ланкою системи безперервної освіти і забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки, достатній для подальшого здобуття освіти на наступних її етапах.
 2.  Варіативність -  означає визнання правомірності різних шляхів реалізації єдиної мети і завдань шкільної освіти на основі застосування різних педагогічних систем і педагогічних технологій.
 3.  Демократичність – визначається відкритістю перед суспільством, участю учнів, їхніх батьків , педагогічного колективу і представників громадськості у розробці та реалізації стратегії і змісту її діяльності, відповідальністю навчального закладу за якість освітніх послуг перед споживачем і державою.
 4.  Поєднання національного і загальнолюдського – означає, що домінантою виховного процесу має стати виховання в учнів патріотизму з новим змістовним наповненням. З одного боку, це виховання почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідності за їх майбутнє, а з іншого – відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства – гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури миру, національного примирення, збереження природи.
 5.  Світський характер – означає побудову освітнього процесу на засадах наукових знань, розгляд будь-якого предмету вивчення у відповідності з даними про нього сучасної науки. Втручання в діяльність школи релігійних організацій, пропаганда релігійних віровчень, прилучення учнів до релігійної віри у школі не допускаються. Водночас у процесі вивчення гуманітарних предметів доцільне загальне ознайомлення школярів з релігіями як феноменом загальнолюдської культури.     
Актуальність програми обумовлена необхідністю для сучасного суспільства виховання індивідуальності що самостійно обирає свої дії і приймає рішення, досягає суттєвого рівня розумового розвитку і професійної майстерності порівняно зі своїми ровесниками, готова до науково обґрунтованих і виважених дій у нестандартних ситуаціях, усвідомлює відповідальність перед собою, родом, колективом  і суспільством за результати власної діяльності. Доцільно врахувати і те, що талант, творчі здібності особистості можуть бути спрямовані як на добрі, так і злочинні справи. Завдання же педколективу школи полягає в розвитку кращих рис обдарованої дитини. Це відповідає новій філософії і парадигмі освіти, зміщенню домінант у бік антропософських і гуманістичних пріоритетів.Система роботи з обдарованими учнями.
 
Етапи Зміст роботи Від діяльності Термін Відповідальні
І Організаційний
етап
 1.  Розробка варіативної частини навчального плану з метою розвитку творчих здібностей дітей.
 2.  Впровадження додаткових платних уроків за бажаннями батьків, учнів, з урахуваннями кадрового забезпечення школи.
 3.  Створення мережі гуртків, секцій щодо задоволення потреб учнів.
 4.  Впровадження авторських програм, профільних спецкурсів.
 5.  Організація роботи підготовчих курсів ВНЗ на базі школи.
 6.  Кадрове забезпечення відповідного статусу школи; створення дієвої системи підвищення кваліфікації кадрів.
 7.  Організація роботи наукової організації вчителів(НОВ) по підготовці обдарованих учнів.
 8.  Проведення конкурсу методичних проектів з організації з обдарованими учнями.
 9.  Створення матеріально-технічної бази  для розвитку обдарованих дітей.
Складення навчального плану.
Аналіз закликів.
Складання розкладу.
Аналіз анкетних даних, співбесіди.
За окремим Алгоритмом
Укладання договорів
Підбір кваліфікованих кадрів.
Складання плану роботи.
Підготовка проектів.
Вдосконалення
матеріально-технічного
забезпечення кабінетів школи.
Червень
травень
вересень
серпень
вересень
постійно
постійно
постійно
серпень
вересень
щорічно
постійно
Директор,
заст.директора з НВР
Директор
Адміністрація
Директор
Директор
Керівники м/о
Вчителі-члени НОВ
Директор
Піклувальна Рада
ІІ Аналітичний етап
 1.   Формування єдиної точку зору на проблему виявлення та розвитку обдарованих дітей .
 2.  Планування роботи з обдарованими дітьми на підставі результативності роботи за минулий рік.
 3.  Систематичний аналіз всіх заходів по виявленню та розвитку обдарованих дітей.
Засідання НОВ
Засідання НОВ,
м/о
Засідання НОВ,
м/о
Серпень
серпень
вересень
серпень
Керівник НОВ
Керівник НОВ
керівники м/о
Керівник НОВ
керівники м/о
ІІІ Діагностичний етап
 1.   Конкурсний відбір учнів.
2.  Психологічна діагностика учнів:
 - визначення рівня пізнавальної активності;  - визначення рівня розвитку мислення, пам’яті;
 - визначення позитивної мотивації;  
- визначення рівня емоційного задоволення;  - визначення коефіцієнта самореалізації. 3.  Вивчення думок вчителів,      класних керівників.
4.  Вивчення поглядів батьків.
5.  Створення банку даних з урахуванням типу обдарованості (загальне або спеціальне оновлення банку ).
 6. Розробка індивідуальної структури саморозвитку дитини.
7.  Аналітична контрольно-регулююча робота по визначенню напрямків робот.
8.  Вивчення запитів, інтересів, допитливості. 9.  Моніторинг навчальної діяльності , успішності, технологія моніторингу КЗЗ(контроль залишкових знань). 
Прийом дітей до школи
на підставі положення
”Про конкурсний відбір”.
Діагностика
Анкетування
Анкетування
Заповнення карток
Заповнення особистої картки
Співбесіди, анкетування, спостереження
Дані бібліотеки
Дані моніторингу
Червень
липень
вересень
жовтень
травень
вересень
протягом  року
протягом року
постійно
постійно
за планом

Адміністрація

Психолог

вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог

вчителі-тьютори

Дитина

Вчителі члени НОВ 

Бібліотекар 

Адмінистрація

Вчителі предметники

ІV Супровод-
жуючий етап
 1.  Ознайомлення з передовим досвідом роботи щодо організації роботи з обдарованими учнями, вивчення наукових праць, методичних наробок
 1.  Корекція планів на підставі даних діагностики. Пам’ятки, анкети для батьків.
 2.  Профорієнтаційна робота       викладачів вузів з обдарованими учнями.
 3.  Корекція навчальних програм спецкурсів у напрямку роботи з обдарованими дітьми .
 4.  Закріплення за кожною обдарованою дитиною вчителя-тьюдера.
Тематичні педради, наукові конференції, самоосвіта .
Розробка пам’яток, анкет для батьків, вчителів.
Бесіди,
круглі столи.
Нарада
За окремим планом
постійно
постійно
до 2012 року 
вересень
щорічно
Адміністрація
Психолог
вчителі
Вчителі предметники
викладачі ВНЗ
Голова НОВ
V Навчальний 
етап
 1.     Впровадження інноваційних технологій навчання:
 •  технологія творчості ТРВЗ (початкові класи) ;
 •  технологія критичного мислення(м/о історії та географії, м/о філологів);
 •  проектна технологія (м/о вчителів фізики, економіки, математики);
 •  комутативна технологія (м/о вчителів іноземних мов).
 1.  Проведення шкільних олімпіад для розвитку спеціальної обдарованості учнів, забезпечення участі учнів в районних, обласних, республіканських, міжнародних олімпіадах.
 1.  Організація дистанційного навчання, участь в Інтернет-олімпіадах.
 1.  Проведення наукової учнівської конференції ”Мій внесок в наукову скарбницю країни”.
 1.  Забезпечення участі учнів школи в інтелектуальних турнірах, науково-практичних конференціях різних рівнів.
 1.  Створення умов для саморозвитку учнів.
 1.  Навчально-методичне забезпечення:
 1.  Діяльність шкільної неполітичної організації „Ділова дитина ” з метою розвитку економічних знань.
 1.  Діяльність шкільної організації „Здоров’я через освіту”.

               

Складання та реалізація планів, алгоритмів, циклограм.
Підготовка завдань, вибір форм та методів проведення визначення рейтингу результативності учнів у ході підготовки.
Спецкурс з інформатики.
Підготовка робіт  Круглі столи,
диспути
 Поповнення бібліотеки, МБА, робота в Інтернеті    -Придбання, створення та апробація посібників, тестів,  таблиць, іншої сучасної літератури.-Створення, впровадження авторських програм.-Створення систематизованого матеріалу для роботи з обдарованими дітьми.- Забезпечення педколективу періодичною навчально-методичною літературою.- Організація доступу до Інтернет.-Створення банку навчальної відеотеки, комп’ютерної бази прикладних програм .
Складення циклограми
Складання плану та його реалізація
Постійно
вересень
листопад
протягом року
вересень
грудень
протягом року
протягом року
протягом року
Робота згідно циклограми
Згідно плану
Керівники творчих лабораторій
Керівники м/о
Вчителі предметни-ки
Вчителі члени НОВ
Керівник НОУ
Піклувальна Рада
Адміністрація піклувальна Рада НОВ
Керівник організації
Керівник організації
VІ Пропагандистський етап
 1.  Пропаганда нових форм робіт з дітьми.
 1.  Наочне оформлення підсумків робот з обдарованими учнями.
 1.  Інформування батьків про роботу вчителів з обдарованими дітьми.
 1.  Матеріальне та моральне заохочення обдарованих дітей.
 1.  Проведення урочистої педради „Парад переможців”.
 1.  Проведення днів відкритих дверей.
Наради, семінари, конференціїСтенди , стіннівки тощоБатьківські збори конференціїСтипендії для тех., хто  навчається на високому рівні.Заохочення і підтримка переможців МАН, олімпіад, турнірів, конкурсів.Презентація робіт обдарованих учнів.
Постійно
Постійно
Постійно
Протягом року
Квітень щороку
Квітень щороку
Адміністрація
керівники м/о
Редколегія школи
Адміністра-ція
Піклувальна Рада
директор
Директор
піклувальна Рада
Адміністрація
НОВ
VІІ Розвиваючій
етап
 1.  Корекція індивідуальних освітніх маршрутів обдарованих дітей.
 1.  Прогнозування бажаних результатів на підставі моніторингу навчальної діяльності учнів.
 1.  Рейтингуванне обдарованих учнів
Тестування, заповнення
особистої картки.
Протягом року
вересень
Вчитель -тьютор
Керівник НОВ
психолог
Керівник НОУ
психолог
   
 
Освітній простір школи -  сукупність умов для розвитку  особистості. Враховуючі сучасні тенденції, поступово здійснюється перехід до нової педагогічної установки -  від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку , самоактуалізації всіх учасників освітнього процесу  в школі. Найактивніше становлення особистості в творчому плані відбувається у віці  від 11 до 15 років. Саме в цей час, за дослідженням психологів, у дитини формується відчуття власної цінності, але це – найбільш кризовий період, коли є небезпека втрати власного “Я”. Підліток задає собі питання: “Хто я?”, “Ким бажаю стати?”. Потяг учнів до самостійності викликає негативне ставлення до готових знань, до репродуктивних видів навчальної діяльності. Цікавість до фактів змінюється цікавістю до закономірностей, інтересом до способів отримання знань, методів пізнання, прийомів самостійного поповнення знань. Учні виявляють бажання і готовність до співробітництва з дорослими і однолітками, проявляють активність і готовність включитися в різні види діяльності. Вони сприймають себе як особистість, яка визначається через її унікальність, гуманність і індивідуальний опит. Але всім добре відомо - діти різні за власним способом мислення, за здібностями. Розроблена система роботи з обдарованими дітьми допомагає самореалізуватись,  навчити вчитись кожну дитину, як обдаровану  так і ту , яка потребує допомоги у навчанні.           
   “Філософія розвитку спеціалізованих шкіл визначає розвиток у обдарованої учнівської молоді: почуття шанування своєї Батьківщини, національної свідомості, розуміння потреб особистості, співтовариства, держави і світової цивілізації; уявлення про множинність образів світу; здатність неупереджено сприймати інші культури, системно мислити, творчо і відповідально  діяти.”                                             
“Концепція становлення мережі середніх закладів освіти для        
розвитку творчої обдарованості.” 26. 06.1996 р.        
 

  ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

 1.  Спостереження.
 2.  Виявлення психологічного стану дитини шляхом власної оцінки.
 3.  Визначення коефіцієнта розумового розвитку IQ.
 4.  Визначення інтелектуального розвитку шляхом дослідження вербальних здібностей учня.
 5.  визначення продуктів творчості школяра.
 6.  Всебічний аналіз конкретних випадків.
 7.  Використання системи запитань.